Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

กีต้าร์โปร่ง / โปร่งไฟฟ้า

GX18CE
14,990 บาท
GD30CE
14,990 บาท
GN20CE
13,990 บาท
ED1NC
9,990 บาท
GD93CE
19,990 บาท
AE44II_5
13,990 บาท
EG450DLX
20,990 บาท
CS24_4
14,990 บาท
C2078AX_BCB
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
P3JC
42,000 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
CE44_1
17,990 บาท
P3NC
39,990 บาท
C2078AXP_RB
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
CE44_5
17,990 บาท
P3DC
39,990 บาท
2078ME_6P
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GJ72CE-12
20,990 บาท
EF340S-TT
55,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GJ72CE
17,990 บาท
TSF48C
68,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
AB24II_4
9,990 บาท
GD30CE_12
15,990 บาท
GD71CE
16,990 บาท
AE44II_4
13,990 บาท
GB30CE
17,990 บาท
D1D
6,690 บาท
AE44II_RR
13,990 บาท
2058TX
36,990 บาท

Pagesราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2