Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

J-Series

EF261SAN
37,990 บาท
tf77
59,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
P3JC
42,000 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
EF360S-TT
59,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
P3NC
39,990 บาท
P3DC
39,990 บาท
TSF48C
68,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
EF340S-TT
55,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2