Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

Takamine

GX18CE
14,990 บาท
GD30CE
14,990 บาท
GN20CE
13,990 บาท
CG5
9,990 บาท
EG450DLX
20,990 บาท
GJ72CE
17,990 บาท
EF261SAN
37,990 บาท
GN30CE
14,990 บาท
GN93CE
19,990 บาท
tf77
59,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GN75CE-TBK
22,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GN71CE-NAT
16,990 บาท
EF360S-TT
59,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GD93CE
19,990 บาท
GC1
6,590 บาท
GC5CE
14,990 บาท
P3NC
39,990 บาท
P3DC
39,990 บาท
GB30CE
17,990 บาท
GJ72CE-12
20,990 บาท
P3JC
42,000 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
TSF48C
68,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
EF340S-TT
55,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GD71CE
16,990 บาท
GD20
9,990 บาท
GD20CE
13,990 บาท


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2