Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

Line6

MOTOPOD
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
X3
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
XT LIVE
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
FLOOR POD
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
POCKET POD
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
XT
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
FLOOR POD PLUS
0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2