Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

แจ้งการโอนเงิน

ชื่อของผู้แจ้งการโอนเงิน
นามสกุลของผู้แจ้งการโอนเงิน
เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งโอนเงิน
เบอร์เลขที่ใบสั่งซื้อ
วันที่ได้ทำการโอนเงิน
:
เวลาที่ทำการโอนเงิน
ข้อความเพิ่มเติม


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2