Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

Ovation

2078TX_5
28,990 บาท
C2078AX_4
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
CS24_4
14,990 บาท
CE44_1
17,990 บาท
CE44_5
17,990 บาท
2058TX
36,990 บาท
C2078AXP_RB
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
2078ME_6P
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
C2078AX_BCB
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
CS24_1
14,990 บาท
CS24_5
14,990 บาท
CE44_4
17,990 บาท
1773AX
42,990 บาท
C2078AXP_TE
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
2078KK_5S
42,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2