Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์

Takamine

Takamine GD90CE ZC

23,990 บาท
ราคา: 23,990 บาท

Takamine GC6CE

16,990 บาท
ราคา: 16,990 บาท

Takamine GD30CE

14,990 บาท
Expired:
1 year 2 months ago
ราคา: 14,990 บาท

Takamine GN10CE

9,990 บาท
ราคา: 9,990 บาท

Takamine GD10CE

9,990 บาท
ราคา: 9,990 บาท

Takamine GD10

6,990 บาท
Expired:
1 year 2 months ago
ราคา: 6,990 บาท

Takamine GD11M

6,690 บาท
ราคา: 6,690 บาท

Takamine GN11M

5,990 บาท
ราคา: 5,990 บาท

Takamine GN75CE TBK

22,990 บาท
รายละเอียดสินค้า
Expired:
6 years 2 months ago
ราคา: 22,990 บาท

Takamine GX18CE

14,990 บาท
รายละเอียดสินค้า
Expires in:
2 years 9 months
ราคา: 14,990 บาท

Pages

Subscribe to RSS - Takamine


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
   
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US 

Main menu 2