Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์

Daddario

SKU: EZ940
280 บาท
ราคา: 280 บาท
รายละเอียดสินค้า
 
 

Tension Chart

Item # Note Inches mm lbs kg
ZP010 E        
ZP010 E        
ZP014 B        
ZP014 B  
ZW022 G        
ZP008 G        
ZW030 D        
ZP012 D        
ZW040 A        
ZP018 A        
ZW050 E        
ZW026 E        

 ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
   
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US 

Main menu 2